fbpx

Política d’ús

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Roca & Ribes, SA no és responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi, i no es fa tampoc responsable de la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs que no depenguin de Roca & Ribes, SA.

Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i els arxius que es poden descarregar del web. No és permès el seu ús comercial, i tampoc no és permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Roca & Ribes, SA, a fi de garantir els drets en compliment d’aquestes condicions i el respecte a la legislació vigent, pot:
a) Procedir a la supervisió del servei per mitjà dels seus administradors, respectant, en tot cas, el secret de les comunicacions i la intimitat de l’usuari.
b) Interrompre el servei temporalment sense avís previ i en qualsevol moment per raons tecnològiques o legals, que hauran de ser convenientment motivades en el lloc web.
c) Modificar les condicions de prestació dels productes, els serveis, els continguts i/o les eines, quan així ho aconsellin raons tècniques o per l’aplicació de noves disposicions legals.
d) Modificar el contingut dels productes, els serveis i/o els continguts que integren el contingut del lloc web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan per raons de la seva activitat així ho consideri convenient. Així mateix, es reserva el dret de no concedir l’accés als serveis, els productes, els continguts i/o les eines, sense avís previ, a qualsevol usuari que contravingui al que disposen aquestes condicions.